Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
close

Grupa DeSilva

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie poniżej klauzule informacje, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych.
Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszką Stelmaczonek pod adresem e-mail: iod@desilva.pl

 

Klauzula dla gości hotelowych
Klauzula do monitoringu wizyjnego
Klauzula dla osób kontaktujących się
Klauzula do umów bankietowych
Klauzula dla kontrahenta i pracownika kontrahenta
Klauzula dla pracownika
Klauzula dla pracownika na umowę zlecenie/cywilno-prawną
Klauzula dla kandydata do pracy
Klauzula dla praktykanta/stażysty

 


PRAWA OSÓB

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą w zakresie:
– dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);
– do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
– do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
– do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
– do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
– do wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).

W celu zagwarantowania Państwu skorzystania ze swoich praw, udostępniamy gotowe do pobrania wnioski, które podzielone są według praw, które chcieliby Państwo zrealizować, a tym samym pozwolą na szybkie wystosowanie żądania do nas. Poniżej wnioski do pobrania:

 

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Wniosek o sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W ramach dostępu do monitoringu wizyjnego poza prawami określonymi przez Rozporządzenie umożliwiamy Państwu również wniesienie prośby o jego zabezpieczenie na wypadek zaistniałego zdarzenia. W tym celu został przygotowany wniosek, z którego mogą Państwo również skorzystać.

 

Wniosek o zabezpieczenie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego

 

Wypełniony i podpisany wniosek należy:
– przesłać na adres e-mail: opole@desilva.pl lub iod@desilva.pl
– przesłać listownie na adres korespondencyjny lub dostarczyć osobiście: Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole;

Osoba fizyczna, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/ w zakładce Skargi.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo:
– do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora Panią Agnieszką Stelmaczonek poprzez e-mail: iod@desilva.pl
– do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, którego dokonuje sam administrator realizując swoje obowiązki (art. 19 Rozporządzenia);

 


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 

Szanowni Państwo,
Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych
Firmy Sylwia Respondek prowadząca działalność gospodarczą*

 

Kontakt do IOD poprzez:
a) e-mail: iod@desilva.pl
b) listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:
– Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole;
Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

*lista podmiotów wchodzących w skład firmy .
Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole;
Hotel Mercure Opole ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole;

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Sylwia Respondek przy ulicy Lompy 33, 46-300 Olesno. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 (34) 359 75 97;
b) listowny na powyższy adres Administratora;
c) lub poprzez kontakt bezpośredni do zarządzanego przez Administratora Hotelu DeSilva Premium ul. Powolnego 10, 45-078 Opole. Kontakt e-mail: opole@desilva.pl czy telefonicznie: +48 77540 70 00;
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@desilva.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych)
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8.Ma Pani/Pan prawo do:
– uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
– powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
– wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;
9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych w zakładce RODO/Prawa osób dostępnej na stronie https://hotelhalnycieszyn.pl/ a następnie po wypełnieniu i podpisaniu, wniosek z żądaniem należy:
a) przesłać na adres e-mail: iod@desilva.pl lub opole@desilva.pl
b) dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Hotelu DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole;

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

 


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Niniejsza ogólna Polityka przetwarzania danych określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Administratora zarządzającego Hotelem DeSilva Premium Opole, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Hotel DeSilva Premium Opole.
Polityka dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności oraz zadań związanych ze sprzedażą usług hotelowych i gastronomicznych. Deklarujemy, iż przykładamy szczególnej staranności w zakresie zabezpieczania danych osobowych przy ich przetwarzaniu, ochrony prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę („dane osobowe“).

 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sylwia Respondek. Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
a) tel.+48(34)3597597;
b) listownie: ul. Lompy 33, 46-300 Olesno
c) na dane kontaktowe do zarządzanego Hotelu DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole. Kontakt do hotelu: opole@desilva.pl czy telefoniczny: +48 (77) 540 70 00;

Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IOD?
Z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych osobowych możesz się z skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez adres e-mail: iod@desilva.pl lub pisemnie na powyższy adres korespondencyjny administratora lub hotelu z dopiskiem dla IOD.

 

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

 

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
– kontaktu bezpośredniego, czy mailowego, telefonicznego z Panią/Panem bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego;
– korzystania przez Panią/Pana ze świadczonych przez hotel usług i nawiązania z nim stosunku handlowego na podstawie umowy lub wyrażonej zgody;
– przeglądania przez Panią/Pana strony internetowej hotelu;
– poprzez system monitoringu wizyjnego za pomocą, którego rejestrowane są osoby (ich wizerunek) znajdujące się w obszarze monitorowanym;
– rozpatrywania przez administratora (hotel) lub IOD Pani/Pana indywidualnej sprawy np. na wskutek złożonego przez Panią/Pana wniosku, zapytania, skargi, reklamacji i w tym celu prowadzonej korespondencji;
– szukania zatrudnienia w hotelu lub nabycia praktyki zawodowej;

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone, gdy zostaną przekazane dobrowolnie, jak również wtedy, gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Pani/Pana rzecz usługi (np. zarezerwować pokój) lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski poprzez formularz kontaktowy lub poprzez skrzynki e-mai. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Panią/Pana podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi, ani nawiązywać relacji biznesowych czy też nie będziemy mogli Panią/Pana zatrudnić. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się gościem, czy klientem (kontrahentem) lub dłużnikiem.

 

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

 

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszych stron internetowych. Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosi nas Pani/Pan o ich umieszczenie na naszej liście mailingowej w oferowanej usłudze newsletter. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Ta informacja nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy jej do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików „cookies“ (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Pani/Pana urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

System monitoringu wizyjnego

 

Obszar zarządzanego przez administratora hotelu podlega nadzorowi poprzez system monitoringu wizyjnego, który umożliwia rejestrowanie obrazów w postaci sylwetki, wizerunku osób, numerów tablic rejestracyjnych, marki pojazdu. Nagrania z monitoringu są nadpisywane po ok. 10 dniach w zależności od wielkości nagrań, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku.

Informacje o szczególnym charakterze

 

Nie zbieramy żadnych informacji dotyczących Pani/Pana stanu zdrowia. W przypadku, gdy będzie o tym stanowił przepis prawa i będzie nam taka informacja niezbędnie potrzebna zostanie Pani/Pan o tym poinformowany.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością. Główne cele w których możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe to:
– zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zarządzanego przez administratora hotelu;
– realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń;
– sprzedaży oferowanych usług hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych;
– ściągnięcia należności w przypadku zadłużenia;
– rozpatrywania i obsługi reklamacji, zapytań, skarg, wniosków

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Pani/Pana dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) tj. Pani/Pana zgody, lub
• art. 6 ust 1 lit. b) tj. umowy, którą z nami Pani/Pan zawarła/ł, lub
• art. 6 ust. 1 lit. c) tj. ciążących na administratorze (hotelu) obowiązków prawnych, lub
• art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionym interesie administratora (hotelu), który może polegać np. na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Panią/Pana reklamacji;

 

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

 

– Osobom upoważnionym przez administratora (hotel) – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane, aby należycie rozpatrzyć Pani/Pana skargę lub reklamację;
– podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

 

Czy przesyłamy Pani/Pana dane poza Europę?

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Czy dokonujemy profilowania Pani/Pana na podstawie danych?

 

Dokonujemy oceny satysfakcji Pani/Pana jako gości hotelowych w oparciu o analizę wypełnionej dobrowolnie przez Panią/Pana ankiety. Celem takiego badania jest określenie jakości świadczonej usługi oraz poziom zadowolenia gości hotelowych i w tym celu analizujemy Pani/Pana wybory zakupowe związane z działalnością hotelu, a następnie dobieramy i oferujemy własne produkty i usługi bezpośrednio pod kątem potrzeb gości hotelowych w celu najlepszego ich zaspokojenia;
Nie profilujemy Pani/Pana pod kątem indywidualnych preferencji zakupowych i pobytowych również w sposób zautomatyzowany. Gdyby, zaistniała taka potrzeba ze strony hotelu, to będzie Pani/Pan o tym poinformowana/y oraz poproszona/y o udzielenie odrębnej i dobrowolnej zgody na takie działania ze trony hotelu.
Względem osób ubiegających się o pracę u nas oraz obecnie z nami współpracującymi nie prowadzimy żadnych badań satysfakcji oraz profilowania również zautomatyzowanego.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądań działań, albo odmówić podjęcia czynności.
Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących uprawnień należy się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Szczegółowe informacje o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach znajdzie Pani/Pan w zakładce „prawa osób, których dane dotyczą”

 

Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

 

W większości przypadków nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do dostarczania nam swoich danych osobowych. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Panią/Panem umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu usług, czy zrealizować wniosku, zapytania.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKI COOKIES

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Polityka prywatności jest dokumentem, który określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy. Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie – polityka prywatności, z uwagi na rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§ 2. Dane osobowe

 

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową http://www.desilva.pl/opole zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Sylwia Respondek przy ulicy Lompy 33, 46-300 Olesno. Kontakt do administratora tel.: +48 (34) 359 75 97, listowny na powyższy adres lub poprzez kontakt bezpośredni do zarządzanego przez administratora Hotelu DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole. Kontakt do hotelu: opole@desilva.pl czy telefoniczny: +48 (77) 540 70 00; Wszystkie dane umieszczone w bazie Administratora serwisu są przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu poprzez wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wejściu na stronę i korzystanie z niej w celu zapoznania się z treściami tam zamieszczonymi. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, a także nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”; Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. W tym celu mogą Państwo skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie w zakładce Rodo/prawa osób. Administrator może udostępnić dane użytkownika w przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa nadrzędnego, bądź jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora w przypadku naruszenia jego praw, czy dóbr przez użytkownika.

 

§ 3. Pliki cookies

 

Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies” lub kliknięcie w zapis „zrozumiałem“. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie www. W plikach „cookies“ znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 

§ 4. Cele marketingowe

 

Dane użytkowników są gromadzone poprzez formularz kontaktowy i newsletter, zamieszone na stronie głównej http://www.desilva.pl oraz na stronach internetowych dedykowanych odrębnie dla każdego z hotelu. Dane te przetwarzane są wyłączenie w celu dla którego zostały podane. Użytkownik sam dobrowolnie wpisuje swoje dane, tym samym ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo zgłosić zaprzestanie przetwarzania jego danych w celach marketingowych, czy handlowych. Oznacza to, że nie będzie otrzymywał ofert oraz informacji o promocjach, wydarzeniach, czy programach prowadzonych przez hotel lub w ramach Grupy DeSilva.
Formularz kontaktowy:
Goście, którzy chcieliby przesłać zapytanie mogą uczynić to poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, podając swoje dane niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego może również wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych podanych w niniejszym formularzu do innych celów – marketingowych / handlowych. W tym celu konieczne jest udzielenie odrębnych zgód i zaznaczenie odpowiednich pól poprzez kliknięcie akceptacji co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez hotel i przez Grupę DeSilva w wyżej wymienionych celach.
Newsletter:
Goście, którzy zapisali się do usługi newsletter otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail informacje o ofercie usługodawcy, organizowanych wydarzeniach, promocjach itp. W celu otrzymywania takich wiadomości poprzez usługę „Newsletter” osoba zainteresowana proszona jest również o zaznaczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych w celu korzystania z usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie akceptacji w oznaczonym do tego miejscu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”. W celu realizacji usługi „Newsletter” Grupa DeSilva pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź złożenia sprzeciwu wobec dalszemu przetwarzaniu danych do celów na które wcześniej wyraziła zgodę lub też może żądać usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. W tym celu może w sposób bezpłatny przesłać informację na adres poczty elektronicznej: marketing@desilva.pl

 

§ 5. Linki do stron trzecich

 

Linki/przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników, jednak działają one niezależnie od naszej strony. Administrator (hotel) nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności/danych osobowych innych podmiotów.

Zachęcamy do regularnego sprawdzenia treści Polityki Prywatności.